SAGRAMENTS

Els sagraments

Els sagraments són signes eficaços de la gràcia, instituïts per Crist i confiats a l’Església.  Amb ells se’ns dóna la vida divina (Catecisme de l’Església Catòlica: CEC 1131)

BAPTISME

«El sant Baptisme és el fonament de tota la vida cristiana, la porta de la vida en l’esperit i la porta que obre l’accés als altres sagraments. Pel Baptisme som alliberats del pecat i regenerats com a fills de Déu, esdevenim membres de Crist.» (CEC 1213)

És possible rebre el Baptisme i entrar en la família de l’Església a qualsevol edat

Us donarem el full d’inscripció per poder-lo omplir i fer el registre als llibres de la parròquia

PRIMERA COMUNIÓ

«La Sagrada Eucaristia culmina la iniciació cristiana. Els que la reben participen per mitjà de l’Eucaristia amb tota la comunitat en el sacrifici mateix del Senyor. L’Eucaristia és “font i cimal de tota la vida cristiana”» (CEC 1322-1324)

És possible fer-ho a totes les edats. La parròquia us ofereix 2 anys de Catequesi. Es comença a 3r de primaria

Les inscripcions es realitzen a la web o al despatx parroquial

CONFIRMACIÓ

«La recepció d’aquest sagrament és necessària per a la plenitud de la gràcia baptismal. En efecte, als batejats “el sagrament de la Confirmació els uneix més íntimament a l’Església i els enriqueix amb una fortalesa especial de l’Esperit Sant. D’aquesta manera queden obligats encara més, com a autèntics testimonis de Crist, a estendre i defensar la fe amb les seves paraules i les seves obres» (CEC 1285)

Sempre estàs a temps de rebre’l. És un Sagrament que administra ordinàriament el Bisbe de la diòcesi

Us oferim una Catequesi de 2 anys

Les inscripcions es realitzen al despatx parroquial

CASAMENTS

«L’aliança matrimonial, per la qual l’home i la dona constitueixen entre ells un consorci de tota la vida, ordenat per la seva índole natural a bé dels cònjuges i a la generació i educació dels fills, va ser elevada per Crist nostre Senyor a la dignitat de sagrament entre batejats» (CEC 1601)

Cal fer la tramitació de la documentació en el despatx parroquial i aportar la següent documentació: fotocòpia del DNI, partida de baptisme (si no està batejat a la pròpia parròquia) i fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement

UNCIÓ ALS MALALTS

«Amb la sagrada unció dels malalts i amb l’oració dels preveres, tota l’Església sencera encomana als malalts al Senyor sofrent i glorificat perquè els alleugi i els salvi. Fins i tot els anima a unir-se lliurement a la passió i mort de Crist; i contribuir, així, a bé del Poble de Déu.» (CEC 1499)

Sempre que es demani

Els que es troben a l’hospital o a les residències ho han de demanar al cap d’infermeria de la seva secció. Els que es troben a les llars particulars ho han de sol·licitar directament a la parròquia