CONSELLS PARROQUIALS

Consell de pastoral

A cada parròquia, en la mesura que les circumstàncies pastorals ho aconsellin, ha de ser-hi constituït un consell pastoral, al qual correspon, sota l’autoritat del mossèn, investigar i ponderar tot el que es refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions pràctiques.

El consell pastoral consta de fidels que estiguin en plena comunió amb l’Església catòlica, tant clergues com membres dels instituts de vida consagrada, i, sobretot, laics.

Consell d'economia

A cada parròquia serà constituït un consell per als assumptes econòmics  que consti almenys de tres fidels ben experts en economia i en dret civil i d’integritat provada.

Els membres del consell per als assumptes econòmics són nomenats per a cinc anys, però, passat aquest temps, pot renovar-se’n el nomenament per a d’altres quinquennis.